Laadal kaupleja meelespea

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostanud spetsiaalse meelespea laadal kauplejale. Hea kaupleja teadmiste pagasisse kuuluvad ka teadmised kauplejate ja tarbijate õigustest ning kohustustest. See meelespea toob välja peamise, mida kaupleja peab silmas pidama laadal kaubeldes. Oluline on teada, et laadal kauplemisel kehtivad poes kauplemisega sarnased nõuded.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata korrektsele hinnateabele, tarbija õigustele pretensiooni esitamisel ja ostukviitungi saamisele. Tarbijail soovitab amet säilitada ratsionaalne mõtlemine, enne tehingu sooritamist uurida täpsemalt, millega tegu ning mitte uskuda liiga head müügijuttu.

Amet rõhutab, et kauplejail tuleb kindlasti toote juurde välja panna selle müügihind ja toote iseloomu arvestades ka ühikuhind. Kuna laadal on kerge pead kaotada ning sellisel vabaõhuüritusel on kauplejad kahjuks üsna tihti varmad seda ära kasutama, siis peaks tarbija enne ostmist müüjalt toote kohta küsima lisainfot, pärides näiteks toote hinna, koguse, koostise ja päritolu kohta. Näiteks kui kaupleja müüb juustupatse, pätsileiba või vorstilatte tükikaupa, siis välja tuleb tuua ka kilohind. Seejuures ei tohi tarbijale anda kaalu või muus osas eksitavat teavet.

Eraisik peab turul või laadal kaupa müües järgima kauplejale kehtestatud nõudeid

Eraisik, kes müüb kaupa turul või laadal, peab tundma müüdavat kaupa, järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid ning kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega. Juriidilise isiku puhul peab tegevuskoht olema tähistatud ärinimega.

Kauba märgistus peab olema korrektne

Müüdaval kaubal või selle müügipakendil või kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus peab olema selgesti loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle kauba märgistuse kohta kehtestatud nõuetele. Märgistus peab olema eestikeelne vähemalt seaduses märgitud ulatuses.

Tehniliselt keerukale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale tuleb kaasa anda kasutusjuhend

Tehniliselt keerukale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale tuleb kaasa anda kasutusjuhend, mis peab olema tõlgitud eesti keelde ja olema üheselt arusaadav ja piisav kauba ohutuks ja sihipäraseks kasutamiseks. Kui tarbija soovib, peab kaupleja kasutusjuhendi talle andma paberkandjal.

Kaal peab olema taadeldud

Lahtise kauba kaalumiseks kasutatav kaal peab olema nõuetekohaselt taadeldud.

Müügi- ja ühikuhinna avaldamine

Kui müüdava kauba pakkumisel on nõutav ühikuhinna näitamine, peab kaupleja kaupa müües teatavaks tegema kauba müügi- ja ühikuhinna, mis peavad olema avaldatud kirjalikult selgelt loetaval ning üheselt mõistetaval ja kergesti märgataval viisil.

Tagatisrahaga pakendi kauba puhul tuleb välja tuua kaubaühiku hind ja pakendi

tagatisraha suurus Tagatisrahaga pakendiga kaupadel peab avaldama müügihinna kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinda ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suurust.

Toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa

Toidu säilitamisnõuded on kehtestatud toidugruppide kaupa sõltuvalt toidu võimalikust ohtlikkusest inimese tervisele.

Toitu müües tuleb täpselt järgida käitlemisnõudeid

Toidu käitleja vastutab käideldava toidu ja käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Järgima peab toidu pakendil või saatedokumendil märgitud säilitamisnõudeid, mille määrab toidu tootja, töötleja, sealhulgas valmistaja, või pakendaja kestvuskatsete või põllumajandusministri määrusega kehtestatud toidu säilitamisnõuete alusel.

Tarbijale tuleb anda ostu tõendav dokument

Kaupleja peab kauba müümise või teenuse osutamise eest tasumisel andma tarbijale ostu tõendava dokumendi, milles sisaldub vähemalt kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress, müügikuupäev ning iga kauba või teenuse nimetud ja hind ning tasutud summa. Alla 20 eurot maksva ostu korral peab ostu tõendava dokumendi andma vaid juhul, kui tarbija seda soovib.

Rohkem infot leiate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kodulehelt. Riigi Teatajast: Tarbijakaitseseadus ja Kaubandustegevuse seadus.

Muusika kasutamine laadal

Laada korraldamisel, kus kõlab taustamuusika või toimub muusika elav esitus (nt esineb bänd, DJ), on vastavalt autoriõiguseseadusele muusika avalikuks esitamiseks vaja sõlmida litsentsileping ja saada muusika esitamiseks litsentsiluba Eesti Autorite Ühingult. Eesti Autorite Ühinguga saab litsentsilepingu sõlmida nende kodulehe kaudu. Eesti Autorite Ühinguga saab ühendust telefonil 668 43 60 või e-maili teel eau@eau.org.